Nederlands 
  Home
 
Producten
 
Extra
  Leveringsvoorwaarden
  Contactgegevens
  Links / Verkooppunten

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden
Gelieve onderhavige algemene voorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Air & Light Agencies, verder genoemd als ALA, door te lezen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft. Onze levering aan u vindt uitsluitend plaats onder de onderstaande algemene voorwaarden. Hiervan afwijkende schriftelijke verklaringen die voorkomen op brieven of andere documenten uitgaande van de koper, worden door ons niet geaccepteerd. Afwijkingen van onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn slechts met onze schriftelijke toestemming mogelijk. Onze aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en niet bindend.

ALA is niet aansprakelijk te stellen voor onjuiste of onvolledige informatie die op deze Internetpagina's vermeld staat. Er zijn aan deze gegevens geen rechten te ontlenen. Uiteraard zijn de gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vastgelegd.

Prijzen
Prijzen en levering. De prijzen waarmee op deze site geadverteerd wordt, gelden alleen voor internetbestellingen. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief vracht en/of verzendkosten. Onze aanbiedingen gelden voor u tot 30 dagen na bekendmaking, voor zover niet anders is aangegeven. Minimale afname is de verpakkingseenheid. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.

Levering en betaling
Levering en betaling. De levering geschiedt af Antwerpen. Wij dragen het risico tot aan de overdracht aan de vervoerder. Levertijden moeten schriftelijk worden vastgelegd. Voor vertragingen in levering en prestaties wegens overmacht en buitengewone gebeurtenissen (staking, Stock-out) zijn wij niet aansprakelijk.

Garantie
Garantie Zichtbare gebreken moeten uiterlijk 8 dagen na levering, verborgen gebreken uiterlijk tot aan het einde van de garantietermijn (6 maanden) schriftelijk worden gemeld. Bij een tijdig gemelde, terechte klacht zorgen wij in geval van materiële gebreken voor vervanging, in geval van reparatiewerkzaamheden voor verbetering binnen een redelijke termijn. Overige vorderingen zijn uitgesloten, tenzij ze berusten op grove nalatigheid en opzet van onze kant. De klant draagt de kosten van het retour zenden van de vermeende gebrekkige waar. Mocht de reclamatie niet terecht blijken dan wordt voor de controlewerkzaamheden een redelijk bedrag in rekening gebracht.

Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom van ALA tot deze volledig zijn betaald: u mag de goederen slechts dan verwerken of verkopen zolang u niet in gebreke bent. De uit het doorverkopen ontstane vorderingen draagt u als klant tot onze zekerheid ten volle op ons over, wij machtigen u, herroepbaar, om t.b.v. onze factuur uit uw naam invorderingsmaatregelen te nemen. Deze invorderingsmachtiging wordt herroepen wanneer u uw betalingsverplichtingen niet nakomt. Inpandgevingen en eigendomsoverdrachten tot zekerheid zijn niet toegestaan. Het terugnemen van c.q. beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen door ons betekent niet dat wij van de overeenkomst afzien -tenzij de Wet consumentenkrediet van toepassing is.

Betaling
Wij leveren tegen vooruitbetaling of contant bij levering. Bedrijven kunnen betalen op rekening na goedkeuring van onze adminstratie. Wissels en cheques worden slechts onder voorbehoud van betaling geaccepteerd, bij het niet nakomen van de betalingsverplichting is de klant schadevergoeding verschuldigd en worden alle vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Bij achterstallige betaling hebben wij het recht om vanaf het betreffende tijdstip onverwijld rente wegens te late betaling ter hoogte van het officiële rentetarief van de bank voor open rekening- courantkredieten in rekening te brengen. Doet zich een wezenlijke verslechtering van uw financiële positie voor, dan hebben wij het recht de gehele resterende schuld op te eisen en bovendien zekerheden te verlangen.

Rechts- en forumkeuze, nietigheid van onderdelen van de overeenkomst Op deze algemene voorwaarden en op alle rechtsbetrekkingen tussen u en ons is het recht van de Belgische Staat van toepassing.
 
  Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen